دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

آزمایشگاه تحقیقاتی حفاظت و پایش شبکه

epmlab.ir

رضا محمدی

دکتر رضا محمدی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق
دانشگاه شهید بهشتی
مسئول کارگروه تدوین دستورالعمل سیستم اتصال زمین شبکه‌های توزیع
آرش صمدی

آرش صمدی

دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت
دانشگاه شهید بهشتی
عضو کارگروه تدوین دستورالعمل سیستم اتصال زمین شبکه‌های توزیع

سیستم زمین از اصلی‌ترین اجزای سیستم‌های قدرت بوده و ضامن عملکرد ایمن و مطلوب تجهیزات است. طراحی یک سیستم زمین ایمن نیازمند محاسبات و تحلیل‌های متعددی بوده و شرایط شبکه و قیود محیط اجرا، اثری تعیین کننده بر روی مواردی نظیر چیدمان الکترودها و آرایش انتخابی دارد. اهمیت طراحی ایمن و مناسب سیستم‌های زمین در دستورالعمل سیستم اتصال زمین شبکه‌های توزیع توانیر نیز دیده شده نظر به حس نیاز برای وجود ابزاری برای تسهیل محاسبات و روند طراحی سیستم‌های زمین، اقدام به توسعه نرم‌افزار پیش روی عزیزان شد.