سیستم اتصال زمین در شبکه‌های توزیع

تصویر

شبکه‌های توزیع در سطح شهرها و روستاها، مراکز تجاری-صنعتی، محله‌های مسکونی و ... گسترده شده و ایمنی آن‌ها علاوه بر کارکنان صنعت برق بر عموم مردم نیز اثرگذار است. از این رو طراحی مناسب و ایمن آنها اهمیت زیادی داشته و نیاز به ابزارهایی وجود دارد که ضمن سازگاری با استانداردهای ملی و بین‌المللی قادر به ارائه یک دید مناسب از آنچه میبایست اجرا شود، باشد. در ماژول طراحی سیستم اتصال زمین شبکه‌های توزیع چهار عنصر محاسبات اتصال کوتاه، تحلیل‌های حفاظتی، محاسبات ایمنی و انتخاب چیدمان الکترودها در کنار هم قرار گرفته‌اند تا تسهیل‌گر امر طراحی سیستم زمین فشار متوسط پست‌های توزیع (در مقطع فعلی پست‌های توزیع هوایی) باشند.