جعبه ابزار ارتینگ

تصویر

جعبه ابزار ارتینگ ماژولی از نرم افزار earthdesign.ir است که در آن در قالب ابزارکهایی اقدام به اجرا و پیاده سازی انواع محاسبات مطرح در زمینه طراحی و اجرای سیستم های زمین شده است. این ابزارکها شامل طیفی از ابزارهای لازم برای محاسبه مقاومت سیستم های زمین متداول و نیز برخی از محاسبات تکمیلی حوزه ارتینگ می‌شود.